درباره ژکال

انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر، یک تشکل دانشجویی است که تحت نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر مشغول به فعالیت می باشد. در حال حاضر انجمن ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل دارد که این اعضا هر سال بر اساس انتخابات دانشجویی که در گروه نقاشی برگزار می شود، برگزیده می شوند.

  • 0
  • 312,051
  • 21,933